Cách tăng tốc website wordpress miễn phí bạn đã biết chưa?

0
238

Trước hết bạn cần chọn một theme không quá nặng (hầu hết các theme mua ở nước ngoài hiện nay đều đáp ứng được yêu cầu cơ bản này) và một hosting tốt. Đồng thời xóa bỏ những plugin, quảng cáo không cần thiết trên trang.

Tiếp đến chúng ta sẽ triển khai 4 ưu tiên hàng đầu cần làm ngay để tăng tốc website WordPress. Và cuối cùng dùng những site uy tín để kiểm tra tốc độ tải trang web.

Cách tăng tốc website WordPress

4 ưu tiên hàng đầu cần làm ngay để tăng tốc website WordPress:

 1. Sử dụng bộ nhớ đệm (cache): dùng plugin WP Super Cache.
 2. Sử dụng Minify (kỹ thuật gộp các file CSS và JS riêng lẻ thành một tập lớn): dùng plugin Autoptimize.
 3. Thêm vào .htaccess (file nằm trong hosting: public_html/.htaccess): Gzip File Compression, và, Leverage browser Caching.
 4. Giảm dung lượng hình ảnh.

Trong đó ưu tiên thứ 2, bạn mở file .htaccess trong hosting, sau đó thêm vào 2 đoạn vào đầu:

Gzip File Compression

# BEGIN GZIP
<ifmodule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/text text/html text/plain text/xml text/css application/x-javascript application/javascript
</ifmodule>
# END GZIP

Nếu không dùng đoạn trên thì có thể sử dụng đoạn sau (theo gợi ý của GTmetrix.com):

<IfModule mod_deflate.c>
 # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

 # Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
 BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
 BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
 BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
 Header append Vary User-Agent
</IfModule>

Leverage Browser Caching

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 2 days"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##

Những site uy tín để kiểm tra tốc độ tải trang web

Hai site nổi tiếng độ chính xác cao và miễn phí bạn nên thử:
https://gtmetrix.com
https://tools.pingdom.com/

Kết quả báo cáo sẽ gợi ý cho bạn nên xóa, thay đổi hoặc cải thiện lại các thành phần chưa đạt.

Cũng nói thêm, riêng về tốc độ thì không nên đo bằng: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Pagespeed Insights chỉ dùng tham khảo.